ข่าวประชาสัมพันธ์


การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่าง 2 ก.ย. พ.ศ.2503 - 1 ก.ย. พ.ศ.2504 ให้นำ บัตรประจำตัวประชาชน มาขึ้นทะเบียนได้ที่ ห้องกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางมาทัศนศึกษาปราสาทเขาโล้น

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม กันต้อนรับคุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น ธิดาในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมด้วย นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่วิทยากรจากกรมศิลปากรและ กรมสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ร่วมกันให้ข้อมูลเป็นผู้บรรยาย สรุปในการเดินทางมาทัศนศึกษาปราสาทเขาโล้น ซึ่งปัจจุบัน ปราสาทเขาโล้นอยู่ในระหว่างดำเนินการบูรณะและติดตามทวงถาม ทับหลังปราสาทจากประเทศสหรัฐอเมริกา

จังหวัดสระแก้วประชุมชี้แจงพนักงานแจงนับโครงการผู้มีรายได้น้อย

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด สระแก้ว นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด สระแก้ว เป็นประธานเปิดเปิดการประชุมชี้แจงพนักงานแจงนับ โครงการผู้มีรายได้น้อย โดยมีคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หัวหน้า ส่วนราชการและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ เพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโครงการผู้มีรายได้ โดยมีการให้ความ รู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับ นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง นายสรรชัย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จาก ฐานข้อมูลที่ได้ลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย พบว่าจังหวัด สระแก้วผู้ลงทะเบียนฯ ทั้งสิ้น 112,644 ราย ในการสำรวจข้อมูลผู้ มีรายได้น้อย ครั้งนี้ จะมีนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 563 คน เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 18 คน จะลงพื้นที่สำรวจระหว่างวัน ที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 จึงขอความร่วมมือผู้ลงทะ เบียนฯทุกคนให้ความร่วมมือ และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง และลงรายมือชื่อด้วยตัวเองในแบบสำรวจ

ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็น ธรรม"

ตำบลทัพราช รณรงค์เร่งสกัดไข้เลือดออก ประจำปี 2560

วันที่ 31 พ.ค. 2560 นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยาได้เป็น ประธานในงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2560 มีพิธีมอบวัสดุ ครุณภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงแก่ พร้อมเดินรณงค์ ให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักถึงความสำคัญ

กำหนดประชุมรับฟังปัญหาจากผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลทัพราช

นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช พรัอ มด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ อบต.ทัพราช ประชุมกรรมการศูนย์ฯ&ผู้ ปกครองพร้อมร่วมรับฟังปัญหาจากผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลทัพราช ในวันที่ 9 พ.ค. 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ทัพราช

กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณี ภาคฤดูร้อน ณ วัดหนองติม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณี ภาคฤดูร้อน ณ วัดหนองติม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดย นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นาย อำเภอตาพระยา/นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพ ราช/นายโกเมศ เพ็ชรโกมล กำนันตำบลทัพราช และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับและร่วมงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาด ใหญ่ หมู่ที่ 9

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาด ใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาด ใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาด ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาด ใหญ่ บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเนินขาม หมู่ ๑๑ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเนินขาม หมู่ ๑๑ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัด สระแก้ว (ราคากลาง ๖๙๑,๐๐๐.-)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓, ๑๓ และ ๑๖

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒, ๓, ๑๓ และ ๑๖

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗, ๑๐ และ ๑๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓, ๑๓ และ ๑๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงานผลการติดตามและประเมินผล


    รายงานการประชุมสภาฯ

[9 ธ.ค. 2559] รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559

[28 ต.ค. 2559] รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559

[19 ก.ย. 2559] รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2559

[9 ก.ย. 2559] รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559

[8 ก.ย. 2559] รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

[9 ส.ค. 2559] รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559

[8 ส.ค. 2559] รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

[27 ก.ค. 2559] รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559

[13 พ.ค. 2559] รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559

[27 ส.ค. 2558] รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/58

    รายงานผลการติดตามและประเมินผล

บริการประชาชน


รายละเอียดขั้นตอนและแบบฟอร์มการติดต่อราชการสำหรับประชาชน

    บริการด้านสวัสดิการของรัฐ

[28 ต.ค. 2562] การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

[15 มิ.ย. 2560] การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

[15 มิ.ย. 2560] การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

[15 มิ.ย. 2560] การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[13 มิ.ย. 2560] การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[13 มิ.ย. 2560] การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

[13 มิ.ย. 2560] การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

[13 มิ.ย. 2560] การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม

[13 มิ.ย. 2560] การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[13 มิ.ย. 2560] การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม

[1 มิ.ย. 2560] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

    บริการด้านการพาณิชย์

[15 มิ.ย. 2560] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1

[15 มิ.ย. 2560] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต

[15 มิ.ย. 2560] การแจ้งขุดดิน

[15 มิ.ย. 2560] การแจ้งถมดิน

[15 มิ.ย. 2560] การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

[15 มิ.ย. 2560] การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

[15 มิ.ย. 2560] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

[15 มิ.ย. 2560] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

[15 มิ.ย. 2560] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

[15 มิ.ย. 2560] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

[15 มิ.ย. 2560] การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

[15 มิ.ย. 2560] การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง

[15 มิ.ย. 2560] การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

[15 มิ.ย. 2560] การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

[15 มิ.ย. 2560] การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

[15 มิ.ย. 2560] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

[15 มิ.ย. 2560] การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

[15 มิ.ย. 2560] การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

[15 มิ.ย. 2560] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต

[15 มิ.ย. 2560] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว


more...

ข้อมูลภูมิศาสตร์ อบต.ทัพราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ สู้ความยากจน มากล้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม


พื้นที่ปกครอง

เนื้อที่

ตำบลทัพราชมีเนื้อที่ประมาณ 406.234 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 246,715.25 ไร่

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และบางพื้นที่แป็นราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ ลักษณะดิน เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง

อาณาเขต

ทิศเหนือ

ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ทิศตะวันออก

ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ทิศใต้

ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ทิศตะวันตก

ต.แซออร์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประชากร

พื้นที่ปกครอง 17 หมู่บ้าน โดยมีจำนวนบ้านรวม 199 ครัวเรือน ประชากรตามข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร จำนวนทั้งสิ้น 14,981 คน แบ่งเป็นชาย 7,486 คน หญิง 7,495 คน

อาชีพ

ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้

  • ทำนา 49,719 ไร่ 1,640 ครัวเรือน
  • ทำไร่ 30,393 ไร่ 1,015 ครัวเรือน
  • ทำสวน 725 ไร่ 63 ครัวเรือน
  • เลี้ยงสัตว์ 8,654 ไร่ 646 ครัวเรือน